OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Krosna

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Suchodół X”

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz  uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXXV/701/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna pn. „Przemysłowa I”, „Suchodół IX”, „Suchodół X”, „Śródmieście IX”

z a w i a d a m i a m

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Suchodół X” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującej obszar o powierzchni ok. 42 ha, położony wzdłuż ulicy Bieszczadzkiej od ulicy Reymonta do granic miasta Krosna.  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna
pn. „Suchodół X” w w/w zakresie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 1 do 23 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w pok. 202.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie
się w dniu 23 marca 2012r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a,
38-400 Krosno, w sali nr 313 o
godzinie 15:30.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Krosna
z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia 2012 r.

 

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18
września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: kamieniec.piotr@um.krosno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia 2012 r.

 

                                                                                              Prezydent Miasta Krosna

                                                                                              Piotr Przytocki