Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o.

38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38

zaprasza do składania ofert na świadczenia usług transportowych i sprzętowych w sezonie robót 2012 r. na terenie działania Spółki.

I.     Oferty proszę składać wg „Specyfikacji Ofertowej” na następujące usługi transportowe:


· przewozu materiałów kamiennych,

· przewozu masy bitumicznej,

· pracy godzinowej samochodów ciężarowych,

· pracy koparek jednonaczyniowych,

· pracy koparko-ładowarki,

· pracy koparki z wywozem urobku,

· kopanie rowów z odwozem urobku,

· praca ciągnika rolniczego.


  II.     Oferty na przywóz materiałów kamiennych ze Słowacji   w ilości ok. 40 000 t w okresie od 1-04-2012 do 31-11-2012r.

·        przewóz materiałów kamiennych z kamieniołomów Hradowa, Sucha Dolina, Sedlice, Vechec, Brekov .

III.     Oferty na przewóz bitumu w stanie ciekłym

·   Transport bitumu ciekłego autocysternami przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych z rafinerii w Płocku lub Trzebini do WMB w Krościenku Wyżnym, ul. Spacerowa 3. Przewidywana ilość do przetransportowania to ok. 5000t.    W ofercie należy podać cenę przewiezienia 1 tony asfaltu na planowanym odcinku.

Zainteresowani oferenci powyższymi usługami powinni złożyć swoje oferty w zalakowanych kopertach opatrzonych tytułem: „OFERTA NA USŁUGI TRANSPORTOWE” w sekretariacie  RBDIM w Krośnie sp. z o.o. przy ul Tysiąclecia 38 do dnia  15-02-2012

Oferta powinna zawierać dokładny adres oferenta, nr telefonu oraz ważniejsze dane techniczne oferowanego środka transportowego lub sprzętu.

Oferenci muszą posiadać wszelkie obowiązujące uprawnienia i zezwolenia na świadczenie oferowanych usług.

Wybrani przez komisję oferenci zostaną poinformowani telefonicznie o wyborze oferty w celu zawarcia stosownej umowy najmu do dnia  28 lutego 2012r.

Bliższych informacji udziela Kierownik Dz. Zaplecza Technicznego  pod numerem tel. 13 42 00 411.

„Specyfikacja Ofertowa” dostępna jest w  siedzibie Spółki,                                 Na życzenie  osoby zainteresowanej prześlemy druk na  podany adres e-mail.