Syndyk masy upadłości Huty Ozdobnego Szkła Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej,             z siedzibą w Krośnie, ul. Popiełuszki 92, ogłasza

                               II PISEMNY  PRZETARG OFERTOWY

      na sprzedaż nieruchomości dawnej huty szkła ”Makora” w Krośnie

przy ul. Popiełuszki 92. Na przedmiot sprzedaży składają się:

a) prawo wieczystego użytkowania 2 działek o łącznej pow. 2.3 ha, położonych w Krośnie przy ul. Popiełuszki 92, księga wieczysta nr KS1K/00017601/8,

b) prawo własności budynków i budowli, stanowiące odrębny przedmiot własności:

- obiektu produkcyjno-magazynowo-socjalnego o pow. użytkowej 3.824 m², 

- obiektu biurowo-socjalno-warsztatowego ze stolarnią o pow. użytkowej 931,60 m²,

- budynku portierni o pow. użytkowej 17,70 m². 

Nieruchomość została opisana i oszacowana w operacie szacunkowym z 14.11. 2011r. na kwotę 4.121.000,00 zł netto. Cena wywoławcza równa się wartości oszacowania.

Nieruchomość zlokalizowana jest w dzielnicy Krosno-Polanka, w strefie przemysłowej, z bezpośrednim sąsiedztwem i wjazdem z  ul. Popiełuszki, ok. 1 km od drogi krajowej nr 28.W nieruchomości od 1996 do kwietnia 2010 roku funkcjonowała huta szkła ”Makora”  i jest ona kompleksem w pełni przygotowanym do prowadzenia   dotychczasowej lub innej działalności produkcyjnej. Oszacowana wartość nieruchomości uwzględnia pełne wyposażenie obiektów i gruntów w urządzenia trwale z nimi związane /instalacje wod-kan,elektryczną,gazową/. Z przedmiotu przetargu wyłączone są zainstalowane w budynkach piece hutnicze i urządzenia związane z wcześniejszą działalnością produkcyjną huty szkła ponieważ należą do innego podmiotu z możliwością ich dokupienia w całości lub odrębnie w trybie z wolnej ręki.

Podstawowe warunki przetargu:

1. Złożenie w Wydziale V Gospodarczym Sądu Rejonowego w Krośnie, ul. Wolności 3, 38-400 Krosno, najpóźniej do 20 lutego 2012r do godz. 15-tej, pisemnej oferty nabycia nieruchomości, spełniającej warunki określone w warunkach przetargu, w kopercie z dopiskiem: „Przetarg Huta Ozdobnego Szkła, sygn akt V GUp 1/11”.

Dla ofert złożonych drogą pocztową decyduje data wpływu do sekretariatu sądu. Oferta powinna zawierać:

- nazwę(imię i nazwisko), status prawny, siedzibę lub miejsce zamieszkania oferenta, numer dowodu osobistego, PESEL, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo aktualny wyciąg z właściwego rejestru, REGON, NIP),

- oferowaną cenę oraz pisemne zobowiązanie, że cała oferowana cena zakupu zostanie wpłacona na rachunek masy upadłości przed podpisaniem umowy sprzedaży z zaliczeniem wadium - pod rygorem niedopuszczenia do przetargu,

- zobowiązanie oferenta do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży, kopię dowodu wpłaconego wadium,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu, spełnia je i akceptuje a także podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta oraz wymagane prawem stosowne zgody na nabycie nieruchomości.

2. Dokonanie wpłaty wadium w wys. 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy Huty Ozdobnego Szkła w BGŻ S.A O/Krosno, numer rachunku 81 2030 0045 1110 0000 0209 8600 w terminie do dnia 20 lutego 2012r./ liczy się data uznania rachunku bankowego upadłego/ i dołączenie dowodu wpłaty do oferty pod rygorem jej odrzucenia. Wadium przepada w sytuacjach określonych w warunkach przetargu.

3. Otwarcie i rozpoznanie złożonych ofert oraz wybór przez Syndyka najkorzystniejszej z nich oraz zatwierdzenie przetargu nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2012r., o godz. 9-tej w sali nr 1 Sądu Rejonowego Wydziału V Gospodarczego w Krośnie przy ul. Wolności 3.

     Warunki przetargu oraz operat szacunkowy nieruchomości można przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Krośnie, Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych mieszczącym się w Krośnie przy ul. Wolności 3 /pokój  nr 23/ od dnia ukazania się obwieszczenia do 20 lutego 2012 r. Przedmiot oraz warunki przetargu i operat szacunkowy będą do dyspozycji oferentów w tymże terminie  również w siedzibie upadłego w Krośnie, ul. Popiełuszki 92.

Kontakt telefoniczny do  syndyka: 796 613 943, 796 514 585.

     Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn, bądź zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia.