Syndyk masy upadłości KUCHCIK-Okarma,Misiołek Sp.zo.o w Jaśle ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow.0,93ha położonej w Wysowej dla której prowadzona jest księga wieczysta NSIG/000053427/7 w Sądzie Rejonowym w Gorlicach ,Wydział V Ksiąg Wieczystych.
Minimalna cena sprzedaży wynosi 25.000,00 zł /dwadzieścia pięć tysięcy złotych/.
Termin składania ofert w zamkniętych kopertach z napisem "Oferta-przetarg KUCHCIK-Okarma,Misiołek Spółka zo.o. w Jaśle, sygn. akt V Gup 6/04 nieruchomość w Wysowej" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2012r. do godz.14.00 w biurze syndyka mieszczącym się : ul.Bławatna 10A, 38-200 Jasło.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2.500,00 zł/dwa tysiące pięćset złotych/ na konto syndyka w B.H.City S.A rach 43 1030 1250 0000 0000 3298 5009 i przedłożenie dowodu wpłaty wraz z ofertą .Bliższe informacje pod nr. tel. 13 4455032 lub 502455997.
Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta ,do negocjacji ,oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.