OGŁOSZENIE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna „KROŚCIENKO – VI”
ul. Korczyńska

 

Stosownie do art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227
z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krosna Uchwały
Nr XX/267/11 z dnia 28.10.2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna „KROŚCIENKO – VI” ul. Korczyńska obejmującej obszar położony pomiędzy ulicą Korczyńską i projektowaną drogą główną „G”

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany w/w planu i prognozy oddziaływania na środowisko.  Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38–400 Krosno w terminie do 27 stycznia 2012r., przy czym dopuszcza się składanie wniosków do wyżej wymienionej prognozy
ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38–400 Krosno, pokój nr 202 oraz drogą elektroniczną, opatrzoną tematem „wniosek
do prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Krościenko VI”
na adres kamieniec.piotr@um.krosno.pl.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Krosna.

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Krosna

Piotr Przytocki