OGŁOSZENIE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Krościenko XVII”

 

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227
z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krosna Uchwały
Nr XXI/288/11 z dnia 25.11.2011r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna
pn. „Krościenko XVII”, obejmującego obszar o pow. ok. 27,0 ha, ograniczony granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna „Krościenko XVI” i „Krościenko VI”, zawierający teren nowego szpitala
i działek sąsiednich przy ulicy Korczyńskiej.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu i prognozy oddziaływania
na środowisko.  Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,
ul. Lwowska 28a, 38–400 Krosno w terminie do 27 stycznia 2012r., przy czym dopuszcza się składanie wniosków do wyżej wymienionej prognozy
ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38–400 Krosno, pokój nr 202 oraz drogą elektroniczną, opatrzoną tematem „wniosek
do prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. „Krościenko XVII”
na adres kamieniec.piotr@um.krosno.pl.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Krosna.

 

 

 

 

Prezydent Miasta Krosna

Piotr Przytocki