Starosta Sanocki

 na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651)  zawiadamia, że na wniosek Gminy Miasta Sanoka, w celu budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Konopnickiej zamierza ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w Sanoku, obręb Dąbrówka oznaczonych jako działki nr, nr   1993, 1996, 1997, 2001, 2002, 2003.

 

W związku z powyższym jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia,  nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do tych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie.

 

Zgłoszenia można dokonać pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Sanoku (38-500) ul. Rynek 1 lub osobiście w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Kościuszki 36 pok. 19.