Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o., 38 - 400 Krosno, ul. Łukasiewicza 93 ogłasza:

Nieograniczony przetarg ofert pisemnych na sprzedaż:

1. Samochód ciężarowy STAR 742 Andoria - nr.rej. RK 00592, rok prod. - 1994

    -  cena wywoławcza    -  1.600,00 zł

Podana cena wywoławcza jest ceną brutto w rozumieniu podatku VAT.

W/w przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze  w godz. 8.00 –14.00 na terenie Bazy Intensyfikacji Wydobycia ZRG Krosno Sp. z o.o. - Sanok, ul. Naftowa 4, 38-500 Sanok.

Oferty pisemne wraz z proponowaną ceną nabycia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg – urządzenie poz. nr. …” w sekretariacie Zakładu, Krosno, ul. Łukasiewicza 93 lub za pośrednictwem poczty do dnia  14.12.2011r.  do godz. 14.00

      Komisyjne otwarcie ofert ( jawne) odbędzie się w dniu 15.12.2011r. o godz. 10.00 w Budynku Zakładu w Krośnie, ul. Łukasiewicza 93 - sala nr 11. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dołączenie do oferty kserokopii dowodu  wpłaty wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej lub przedstawienie komisji przetargowej takiego dowodu przed rozpoczęciem przetargu.

      Wadium można wpłacić w kasie Zakładu w Krośnie, ul. Łukasiewicza 93 lub na konto: Kredyt Bank S.A. O/Krosno Nr: 76 1500 1490 1214 9003 4426 0000.

Kasa czynna jest w dni robocze, w godz.10.00 – 12.00.

       Informuje się, iż wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz w przypadku gdy nabywca uchyli się od zawarcia umowy ( wpłaty ceny nabycia w terminie 3-ch dni od daty przetargu).Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

      W przypadku, gdy przynajmniej dwie najwyższe oferty będą miały jednakowa cenę, wśród tych ofert zostanie w tym dniu przeprowadzona licytacja ustna.

     Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.