Zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania projektów planów urządzenia lasu na lata  2014 – 2023 dla nadleśnictw Kańczuga i Strzyżów.

Od dnia 7 do 31 grudnia 2011 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie będą udostępnione do publicznego wglądu „Założenia do sporządzenia projektów planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Kańczuga i Strzyżów” obejmujące: protokoły posiedzeń Komisji Założeń Planu, uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony  Środowiska i Podkarpackim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie zakresy i stopnie szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania sporządzanych projektów planów urządzenia lasu na środowisko.

Wyłożenie do publicznego wglądu  „Założeń do sporządzenia projektów planów urządzenia lasu” ma na celu zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z póź. zmian.).

Do „Założeń…..”  w czasie udostępnienia można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej.

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w terminie 14 dni, licząc od daty zakończenia udostępnienia.

Dyrektor

Regionalnej Dyrekcji Lasów   

Państwowych w Krośnie