Sprostowanie  ogłoszenia  I przetargu ustnego nieograniczonego 

na  sprzedaż  nieruchomości  Powiatu Sanockiego.

 

Zarządu Powiatu w Sanoku informuje, że w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 7 listopada 2011r. w dzienniku „Rzeczpospolita”  w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obr. Śródmieście, oznaczonej działką Nr 487, mylnie podano, że „dla obszaru, na którym posadowiona jest przedmiotowa nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego”, powinno być: działka Nr 487 położona jest w obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospoda-rowania Przestrzennego miasta Sanoka, w terenach oznaczonych symbolem U1 - tereny zabudowy usługowej o pow. ok. 1,99 ha. 

Pozostała część ogłoszenia pozostaje bez zmian.

Zupełna i  prawidłowa treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej:

www.bip.powiat-sanok.pl