Prezydent Miasta Krosna

ogłasza

I przetarg pisemny nieograniczony

                                                                           

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Przemysłowa jako działki numer:  273/22 o pow. 3313 m2, 273/28 o pow. 3628 m2, 273/30  o pow. 2137 m2  , objętej KW 92034 położonej w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury.

 

Nieruchomość niezabudowana, w kształcie regularnego wielokąta, teren płaski. Dojazd drogą asfaltową – Żwirki i Wigury, która łączy się z drogą krajową, ulicą Podkarpacką. W otoczeniu nieruchomości znajduje się lotnisko, zakłady produkcyjne oraz budownictwo wielorodzinne. Uzbrojenie częściowo na działce i sąsiednich nieruchomościach.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  „Przemysłowa I” nieruchomość położona jest w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 12 PU – tereny produkcyjno- usługowe. Wykorzystanie zgodnie z planem.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Cena wywoławcza nieruchomości :   550.000,00 zł

Do ceny  nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Część jawna przetargu, tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna  odbędzie się w dniu 12 stycznia 2012r w sali nr 330 Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a o godz. 1000.

 

Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta z opisem „Przetarg na sprzedaż  nieruchomości nr 273/22, 273/28, 273/30” najpóźniej do dnia 9 stycznia 2012r godz. 1530w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Krośnie ul. Lwowska 28a.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości, na konto Urzędu Miasta Krosna ulokowane w Podkarpackim Banku Spółdzielczym  w Sanoku Oddział w Krośnie nr konta 61 8642 1083 2002 83060566 0001,  w terminie do dnia 9 stycznia 2012r.

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres Oferenta – w przypadku osób fizycznych;  nazwę i siedzibę Oferenta- w przypadku innych podmiotów oraz numer NIP, wyciąg z właściwego dla danego podmiotu rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez organ prowadzący rejestr w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące poprzedzające datę przetargu

- zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem

- informację o prowadzonej dotychczas działalności

- informację o sposobie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego

- datę sporządzenia oferty

-oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń

- oferowaną cenę

- sposób zagospodarowania nieruchomości przedstawiony w formie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z opisem oraz koncepcji projektowanego obiektu

- deklarowany termin zakończenia budowy (za zakończenie budowy uznaje się datę podpisania przez kierownika budowy oświadczenia o jej zakończeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami)

- deklarowaną liczbę nowo zatrudnionych, na pełny etat osób, w przeciągu 1 roku, licząc od daty zakończenia inwestycji i  zobowiązanie do utrzymania tego zatrudnienia przez okres  dwóch lat

- oświadczenie zawierające zobowiązanie do zapłaty kar umownych za każdą niezatrudnioną osobę w stosunku do liczby osób zadeklarowanych w ofercie

- oświadczenie zawierające zobowiązanie do zapłaty kar umownych za przekroczenie zadeklarowanego terminu zakończenia zabudowy

- oświadczenie zawierające zobowiązanie do poddania się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc, co do obowiązku zapłaty kar umownych  i możliwości prowadzenia egzekucji przez Gminę Krosno na podstawie aktu notarialnego oraz wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31.12.2016r, a także o formie zabezpieczenia należności również poprzez ustanowienie hipoteki w kwocie równej 20% ceny sprzedaży nieruchomości

- oświadczenie o zapoznaniu się z zastrzeżeniem przez Gminę Krosno prawa odkupu nieruchomości

- kserokopię dowodu wpłaty wadium

 

Właściciel nieruchomości przy wyborze oferty oprócz  zaproponowanej ceny w szczególności będzie brał pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności oraz deklarowaną liczbę nowo zatrudnionych osób.

 

Gmina Krosno zastrzega sobie :

- prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5-ciu lat od daty nabycia nieruchomości, w przypadku nie wywiązania się Nabywcy, z przyczyn leżących po jego stronie z obowiązków w zakresie zabudowy nabytej nieruchomości w określonych w umowie terminach. Odkup nieruchomości nastąpi na warunkach określonych w art. 593 i 594 Kc. Prawo odkupu na rzecz Gminy Krosno ujawnione zostanie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,

- prawo naliczenia kar umownych :

1) w wysokości 20% ceny sprzedaży nieruchomości za nie wywiązanie się z terminu zagospodarowania nieruchomości,

2) w wysokości 10% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminu zagospodarowania.

3)  w wysokości równiej kwocie miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą niezatrudnioną osobę na pełny etat, na w/w okres, licząc w stosunku miesięcznym

 

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży gruntu z nabywcą będącym cudzoziemcem
w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez  cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U z 2004r.Nr 167,poz.1758 z późn.zm.).

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

 

Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

 

Prezydent Miasta Krosna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub zamknięcia bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

 

 Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Krośnie , ul. Lwowska 28a , pokój nr 117 tel. ( 13 ) 47 –43-117.