INFORMACJA

 o terminie i miejscu wyłożeniu do wglądu

projektu operatu opisowo – kartograficznego

 

Na podstawie art. 24a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989r.Prawo Geodezyjne

 i Kartograficzne (jednolity tekst  Dz. U. z 2010r. nr 193, poz. 1287)

 

STAROSTA SANOCKI

 

informuje, że   w lokalu Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36,

w pok. nr 2 na  parterze w terminie od 25 listopada   2011r. do 15 grudnia 2011r.

(w dni robocze)  w godz. od 9.00 do 15.00 

zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych   projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów Markowce   gmina Sanok.

Pobiedno gmina Bukowsko, Łupków, Wola Michowa  gmina Komańcza

 

Projekt operatu opisowo – kartograficznego obejmuje:

  rejestr gruntów,

  rejestr budynków,

  rejestr lokali,

  kartoteki budynków,

  kartoteki lokali,

  mapę ewidencyjną.

     

Zgodnie z art. 24a ust.6 w/w ustawy, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą  dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

 

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów

i budynków.

 

Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo- kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków .Informację  o  tym  Starosta  Sanocki ogłosi

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

                                                                                                          Starosta  Sanocki

 

                                                                                                          Sebastian Niżnik