>

O G Ł O S Z E N I E

 

Prezydent Miasta Krosna

 

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony

 

na dzierżawę nieruchomości oznaczonej jako działki: 275/5, 275/10, 286, 342/1, 349  zabudowanej  urządzeniami Wyciągu narciarskiego oraz infrastrukturą towarzyszącą. W skład Wyciągu Narciarskiego wchodzą stacje i podpory wyciągu, wyciąg orczykowy , schody terenowe, system kasowo-biletowy, sieć i instalacja elektryczna – instalacja oświetleniowa, instalacje sterownicze, zaśnieżania, telewizji użytkowej, komputerowe, instalacja zaśnieżania – poprowadzona wzdłuż trasy wyciągu narciarskiego, pawilon kasowy, pawilon sterowni, pawilon kontenerowy sterowni, budynek przepompowni, zbiornik na wodę, budynek sanitarno-usługowy oraz parking.

 

Nieruchomość została przeznaczona do dzierżawy na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, sportowe i usługowe.

Okres dzierżawy od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2021 r.

 

Cena wywoławcza – czynsz dzierżawny netto 4 000,00 zł rocznie  (do ustalonego w przetargu czynszu zostanie doliczony  podatek  VAT ) – kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty podane zostały w specyfikacji .

 

Ponadto  na dzierżawcy ciąży obowiązek ponoszenie zobowiązań finansowych wynikających z prawa miejscowego Gminy Korczyna,

 

Pełna treść specyfikacji wraz z załącznikami informacyjnymi znajduje się na stronie www.krosno.pl / dla mieszkańców / informacje bieżące  w zakładce „Gospodarka Nieruchomościami” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna www.bip.umkrosno.pl w zakładce „Gospodarka Nieruchomościami”, pozycja „przetarg”

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21 listopada 2011 r. o godzinie 1000 budynku Urzędu Miasta Krosna w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a, w sali nr  313.

Pisemne zgłoszenia udziału w przetargu (Oferty) należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 17 listopada  2011 r. w kancelarii Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28 a.

Zgłoszenie powinno zostać przygotowane w następujący sposób:

1.Oferty należy składać na piśmie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dzierżawa wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach k. Krosna – nie otwierać przed 21 listopada 2011 r. godz.1000 – Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, pokój nr 001 w terminie do dnia 17 listopada 2011 r. do godz.1530.

2.Pisemne oferty złożone w zamkniętych kopertach powinny zawierać:

1)        dokładne oznaczenie oferenta z imieniem i nazwiskiem/nazwą, adresem, numerem REGON, NIP, PESEL oraz numerem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego, 

2)        datę sporządzenia oferty,

3)        oferowaną cenę,

4)        dowód wpłaty wadium,

5)        numer rachunku bankowego, na który należy ewentualnie zwrócić wpłacone wadium,

6)        kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego, 

7)        kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON,

8)        kserokopię dowodu osobistego (dot. osób fizycznych),

9)        oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

10)    kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

3.Dokumenty dodatkowe do ofert:

1)                                    dokumenty potwierdzające ilość i kwalifikacje osób  przewidzianych do zatrudnienia na wyciągu narciarskim,

2)                                    dokumenty potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie usług przewidzianych dla przedmiotu przetargu,

3)                                    koncepcja funkcjonowania wyciągu narciarskiego uwzględniająca ewentualne wymagania projektu.

 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim. W przypadku oferenta, którego siedziba firmy lub miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 2. ppkt. 6,7 oferent składa dokumenty równoważne wystawione w kraju, w którym znajduje się siedziba firmy lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa powyżej oraz inne potrzebne do złożenia pisemnej oferty, sporządzane w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

 

Oferta podlega odrzuceniu, gdy:

1)                      zostanie złożona po 17 listopada 2011 r.,

2)                      nie będzie spełniała warunków określonych w pkt 2, ppkt od 1) do 10).

 

Zaliczkę w wysokości 400,00 zł ( słownie: czterysta złotych 0/100 groszy) należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miasta Krosna w budynku przy ul. Lwowskiej 28a lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Krosno nr 61 8642 1083 2002 8306 0566 0001 do dnia 17 listopada 2011 z dopiskiem „wadium na dzierżawę wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach k. Krosna”.

Wadium  ulega  przepadkowi  w  razie  uchylenia  się  uczestnika,  który  przetarg  wygrał  od zawarcia  umowy. 

 

Informacji udziela: Pan Grzegorz Półchłopek, Pani Izabela Urbanek w godz. od 730 do 1530, pokój nr 334 tel. 13 47 43 334, pokój 304 tel. 013 47 43 304.

 

Prezydentowi Miasta Krosna przysługuje prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-

Republika Słowacka 2007-2013