K O M U N I K A T

    

                                                          Prezydent Miasta Krosna 

                      Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r   o gospodarce    

                      nieruchomościami  Dz. U. z  2010 r. Nr 102 , poz. 651 z  późn. zmianami

 

                                                                   i n f o r m u j e

     

że wykaz nieruchomości stanowiącej własność i będącej we władaniu Gminy Krosno przeznaczonej do dzierżawy oznaczonej jako działki nr - 275/5, 275/10, 342/1, 349 zabudowane urządzeniami wyciągu narciarskiego oraz infrastrukturą towarzyszącą, położone w Czarnorzekach, Gmina Korczyna, został wywieszony w  siedzibie  Urzędu Miasta Krosna przy  ul. Lwowskiej  28a, oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu w BIP do publicznej  wiadomości na okres 21 dni tj. od 17.10.2011 r. do 7.11.10.2011 r. włącznie.