OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Tadeusza Szczepkowicza Firma Handlowo-Usługowa „BIESZCZADY” Ustrzyki Dolne w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż nieruchomości upadłego.

1.    Przedmiotem sprzedaży są:

a)   Prawo wieczystego użytkowania działki nr 1879 o powierzchni 7149 m2 położonej w Ustrzykach Dolnych przy ul. Kolejowej 3 zabudowanej obiektem handlowo-produkcyjnym o powierzchni użytkowej 1735,70 m2 i magazynem chłodniczym o powierzchni użytkowej 171,90 m2 oraz prawo wieczystego użytkowania działki nr 1880/4 o powierzchni 39 m2 zabudowanej budynkiem administracyjnym o powierzchni 21,60 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 w prawie wieczystego użytkowania działki nr 1880/5 stanowiącej wydzieloną drogę dojazdową za cenę nie niższą niż cena oszacowania w wysokości 3.856.133,00 zł netto,

b)   Prawo wieczystego użytkowania działki nr 1880/1 o powierzchni 3593 m2 położonych w Ustrzykach Dolnych przy ul. Kolejowej 3 zabudowanej obiektami stacji paliw, myjnią, budynkiem stacji paliw o łącznej powierzchni użytkowej 146,20 m2 wraz z 3 podziemnymi zbiornikami, 2 zbiornikami LPG, dwoma dystrybutorami paliw i 1 dystrybutorem gazowym wraz z udziałem wynoszącym 1/3 w prawie wieczystego użytkowania działki 1880/5 stanowiącej wydzieloną drogę dojazdową za cenę nie niższą niż cena oszacowania w wysokości 408.533,00 zł netto,

c)    Prawo wieczystego użytkowania działki nr 1881 o powierzchni 863 m2 położonej w Ustrzykach Dolnych przy ul. Kolejowej 3 zabudowanej obiektem administracyjnym o powierzchni użytkowej 278,70 m2 oraz prawo wieczystego użytkowania działki nr 1880/3 o powierzchni 357 m2 stanowiącej dojazd do działki 1881, wraz z udziałem wynoszącym 1/3 w prawie wieczystego użytkowania działki nr 1880/5 stanowiącej wydzieloną drogę dojazdową za cenę nie niższą niż cena oszacowania w wysokości 284.333,00 zł netto.

Sąd Rejonowy Lesko Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych Ustrzyki Dolne prowadzi dla nieruchomości wymienionych w pkt 1 a-c księgę wieczystą KS2E/00023174/1.

Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż cena oszacowania.

W przypadku gdy sprzedaż podlegać miałaby opodatkowaniu podatkiem VAT podatek ten zostanie doliczony do ceny netto i stanowić będzie dodatkowy składnik ceny.

Gminie Ustrzyki Dolne przysługuje prawo pierwokupu działek nr 1880/3 i nr 1880/5.

2.    Możliwe jest złożenie jednej oferty na zakup łącznie całej nieruchomości wymienionej  w pkt 1 bądź składanie ofert osobno na zakup wybranej części nieruchomości zgodnie jednak z podziałem określonym pkt 1 a-c.

3.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)   złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PRZETARG Tadeusz Szczepkowicz F.H.U. BIESZCZADY Ustrzyki Dolne - sygn. akt V GUp 1/10”, które należy składać na ręce Sędziego Komisarza w sekretariacie Sądu Rejonowego Wydziału V Gospodarczego – Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych w Krośnie, ul. Wolności 3, w terminie do 26 października 2011 roku do godziny 1500

b)   dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10 % łącznej wartości netto całej nieruchomości, bądź 10 % wartości netto wybranej części nieruchomości zgodnie jednak z podziałem nieruchomości określonym wyżej w pkt 1 a-c.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 26 października 2011r. na rachunek Syndyka masy upadłości w Banku Gospodarki Żywnościowej o/Sanok nr konta 71 2030 0045 1110 0000 0179 5170

Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu wadium na powyższy rachunek bankowy Syndyka

4.    Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem przetargu.

5.    Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 27 października 2011 roku godz. 14.00 w Sądzie Rejonowym , Wydział V Gospodarczy, Sekcji ds. upadłościowych i naprawczych w Krośnie, ul. Wolności 3, sala nr 1.

6.    Sprzedaż nastąpi na warunkach określonych w regulaminie przetargu, który wraz z operatem szacunkowym można przeglądać w biurze Syndyka Firmy Handlowo-Usługowej „BIESZCZADY” Tadeusz Szczepkowicz w upadłości likwidacyjnej mieszczącym się w Sanoku przy ul. Bema 3 (II piętro) codziennie w dni robocze w godzinach 800-1200  (tel. 604 206 494) lub w Sądzie Rejonowym Wydziale V Gospodarczym z siedzibą Krośnie przy ul. Wolności 3 w aktach sprawy V GUp 1/10.

7.    Przedmiot sprzedaży można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym terminu – tel. 604 206 494.