Syndyk masy upadłości KUCHCIK-Okarma, Misiołek Sp.zo.o. w Jaśle
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow.093 ha, położonej w Wysowej ,dla której prowadzona jest księga wieczysta NSIG/000053427/7 w Sądzie Rejonowym w Gorlicach ,Wydział V Ksiąg Wieczystych. Minimalna cena sprzedaży wynosi 30.000 zł 
                                            Termin składania ofert w zamkniętych  kopertach z dopiskiem "Oferta- przetarg nieruchomość w Wysowej ,sygn. akt V Gup6/04 " na adres syndyka :38-200 Jasło ,ul. Bławatna 10A, upływa z dniem 21 października  2011r. do godz. 14.00
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3.000,00 zł na konto syndyka  w BH  S.A rach. 43 1030 1250 0000 0000 3298 5009 i przedłożenie  dowodu wpłaty wraz z ofertą .
Bliższe informacje pod nr. tel. 134455032 lub 502455997.
Syndyk dokona otwarcia ofert w dniu 26 października  2011r. o godz. 12.00 i o wyborze oferty niezwłocznie powiadomi oferentów.
Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, dalszych negocjacji , oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.