Sędzia - komisarz w postępowaniu upadłościowym

„KORONKI” Spółka Akcyjna w Brzozowie

z a w i a d a m i a,

że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu rejonowego w Krośnie Wydział V Gospodarczy, mieszczącym się w Krośnie przy ul. Wolności 3, pokój nr 23.

Każdy wierzyciel umieszczony na liście oraz upadły, może w terminie dwóch tygodni od ukazania się ogłoszenia o sporządzeniu listy wierzytelności
w Monitorze sądowym i Gospodarczym, złożyć do Sędziego – komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.).